Age Dashi Tofu

Deep fried tofu
Age Dashi Tofu
Original Photo

$ 4.5