3.Age Dashi Tofu

Deep-fried tofu
3.Age Dashi Tofu
Original Photo

$ 4.95