3. Age Dashi Tofu

Deep-fried tofu.
3. Age Dashi Tofu
Original Photo

$ 6.5